ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING  M-Ratio Project & Advies

ALGEMEEN

Artikel 1

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a M-ratio Project & Advies:

Directrice: het management, eventuele medewerkers en freelance medewerkers, werkzaam voor genoemd bureau.

b Opdrachtgever:

Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met M-ratio Project & Advies een overeenkomst heeft gesloten,

respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n).

c Overeenkomst:

Elke aanbieding, aanvaardt door de opdrachtgever, dan wel elke dienst verstrekt door de opdrachtgever aan M-ratio Project en Advies.

d Diensten:

Alle in het kader van een overeenkomst tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever verrichte of te verrichten

werkzaamheden door M-ratio Project & Advies.

e Trainingsvormen:

Trainingen en opleidingen zijn voor één bedrijf of instelling (communicatietraining afgestemd op de vraag en behoefte van de organisatie). Supervisie en coaching worden individueel of in groepsverband aangeboden. Personal coaching is begeleiding en training voor één persoon. Intervisie en teambegeleidingen worden in groepsverband aangeboden.

f Dienst:

De afspraak tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever waarbij M-ratio Project & Advies zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren, onder de tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever overeengekomen algemene en bijzondere voorwaarden. 1.2 Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor M-ratio Project & Advies zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst zonder toestemming van M-ratio project & advieszijn onverbindend, behalve dat op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, overeenkomsten, leveringen en andere rechtshandelingen

door of namens M-ratio Project & Advies. Van deze voorwaarden kan door partijen, indien nadrukkelijk overeengekomen en schriftelijk aangegeven, worden afgeweken.

AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 3

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van, of de offerte, of van het contract door beide partijen dan wel –bij gebreke aan een dergelijke opdrachtbevestiging– op het tijdstip dat M-ratio Project & Advies tot uitvoering van enige dienst c.q. feitelijke acceptatie van de opdracht door opdrachtgever is overgegaan, dat ter beoordeling door M-ratio Project & Advies. 3.2 Opdrachtgever is verplicht de offerte of het contract op juistheid en volledigheid te controleren.

3.3 Op de betrekking tussen M-ratio Project & Advies en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

3.4 Ieder door M-ratio Project & Advies bod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij M-ratio Project & Advies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 4

4.1 M-ratio Project & Advies behoudt alle rechten voor met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte (training-)materiaal. Het is de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M-ratio Project & Advies, niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. 4.2 Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever voorkomt, berust strikte geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding kan alleen door toestemming van de wederpartij worden opgeheven. Zowel opdrachtgever als ook M-ratio Project & Advies verplicht zich tot absolute discretie over alle aan elkaar verstrekte informatie over concern, bedrijf, afdeling als mede medewerkers. 4.3 Het auteursrecht op al het door M-ratio Project & Advies ontwikkelde en ten behoeve van training ingezette materiaal berust bij M-ratio Project & Advies. Dit materiaal mag niet worden vermenigvuldigd opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M-ratio Project & Advies.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 5 Levering van diensten (uitvoering)

5.1 M-ratio project & advies voert diensten uit in overeenstemming met het met de opdrachtgever besproken uitvoeringsplan. Opdrachtgever is gehouden M-ratio Project & Advies tijdig alle informatie te verstrekken, welke M-ratio Project & Advies naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de dienst vereist is. 5.2 Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht. 5.3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen. 5.4 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de dienst, is M-ratio Project & Advies gerechtigd de wijze te bepalen, waarop en door welke personen de gegeven diensten uitgevoerd wordt. In dat kader is M-ratio Project & Advies eveneens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in voorkomende gevallen ten aanzien van overeengekomen data, trainer(s), adviseurs coach(es)en plaats van uitvoering als mede opdrachtgever op aanspraak te maken op schadevergoeding ter zake. M-ratio Project & Advies zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de dienst zo spoedig mogelijk informeren.

5.5 Een schriftelijk uitgebrachte offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Is er geen termijn aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum.

BETALING

Artikel 6

6.1 Tarieven voor te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever vastgesteld. 6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, reis en verblijfkosten, kosten voor rapportage, etc. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst kunnen gescheiden worden doorberekend. Een dergelijke zaak geschiedt altijd in overleg. Het door de opdrachtgever verschuldigde tarief is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of resultaten van de verleende dienst. 6.3 Facturen van M-ratio Project & Advies dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverklaring te geschieden. In elk geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. 6.4 M-ratio Project & Advies is te alle tijden gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.

OPSCHORTING/ANNULERING

Artikel 7

7.1 Behoudens uitdrukkelijke instemming door M-ratio Project & Advies, is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. M-ratio Project & Advies zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. In geval ingestemd wordt door M-ratio Project & Advies, met annulering c.q. tussentijdse beëindiging gelden de voorwaarden 7.2, 7.3. 7.2 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst binnen één maand, voor de invoeringsdata, verplicht deze tot betaling van 100% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. 7.3 Annulering van diensten anders door opdrachtgever langer dan één maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, verplicht deze zich tot betaling van alle door M-ratio Project & Advies gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 50% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

OVERMACHT

Artikel 8

8.1 Annulering voor M-ratio Project & Advies, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geldt niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren. 8.2 Geen kosten zijn verschuldigd indien M-ratio Project & Advies door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht alsmede indien M-ratio Project & Advies aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren. 8.3 M-ratio Project & Advies houdt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/coach dan degene waarmee de opdrachtgever zich heeft gecontracteerd. 8.4 Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van M-ratio Project & Advies komende kosten voor accommodatie. 8.5 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijk aard, is M-ratio Project & Advies gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

RECLAMES

Artikel 9

9.1 Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de dienst respectievelijk de datum van dagtekening factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienst en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. 9.2 Indien en voor zover de opdrachtgever naar oordeel van M-ratio Project & Advies terecht reclameert, het zijn de betreffende dienst voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij het in gedeelte van de al betaalde factuur te restitueren zonder verder uitvoering aan de dienst te geven. 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat M-ratio Project & Advies de dienst niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig heeft uitgevoerd, zulks -tenzij dit reeds op grond van het bepaalde artikel 9.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan M-ratio Project & Advies kenbaar te maken en daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat de kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreken waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

10.1 M-ratio Project & Advies zal haar diensten naar besten kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van M-ratio Project & Advies voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van M-ratio Project & Advies. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – tegenover M-ratio Project & Advies verjaren na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 10.2 M-ratio Project & Advies is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt of zegt te lijden indien zij buiten schuld in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. 10.3 M-ratio Project & Advies sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door M-ratio Project & Advies uitgevoerde en overeengekomen dienst. 10.4 Is M-ratio Project & Advies verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.