ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING  M-Ratio Project & Advies

ALGEMEEN

Artikel 1

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a M-ratio Project & Advies:

Directrice: het management, eventuele medewerkers en freelance medewerkers, werkzaam voor genoemd bureau.

b Opdrachtgever:

Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met M-ratio Project & Advies een overeenkomst heeft gesloten,

respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n).

c Overeenkomst:

Elke aanbieding, aanvaardt door de opdrachtgever, dan wel elke dienst verstrekt door de opdrachtgever aan M-ratio Project en Advies.

d Diensten:

Alle in het kader van een overeenkomst tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever verrichte of te verrichten

werkzaamheden door M-ratio Project & Advies.

e Trainingsvormen:

Trainingen en opleidingen zijn voor één bedrijf of instelling (communicatietraining afgestemd op de vraag en behoefte van de organisatie). Supervisie en coaching worden individueel of in groepsverband aangeboden. Personal coaching is begeleiding en training voor één persoon. Intervisie en teambegeleidingen worden in groepsverband aangeboden.

f Dienst:

De afspraak tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever waarbij M-ratio Project & Advies zich verplicht de overeengekomen werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren, onder de tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever overeengekomen algemene en bijzondere voorwaarden. 1.2 Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor M-ratio Project & Advies zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst zonder toestemming van M-ratio project & advieszijn onverbindend, behalve dat op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, overeenkomsten, leveringen en andere rechtshandelingen

door of namens M-ratio Project & Advies. Van deze voorwaarden kan door partijen, indien nadrukkelijk overeengekomen en schriftelijk aangegeven, worden afgeweken.

AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 3

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van, of de offerte, of van het contract door beide partijen dan wel –bij gebreke aan een dergelijke opdrachtbevestiging– op het tijdstip dat M-ratio Project & Advies tot uitvoering van enige dienst c.q. feitelijke acceptatie van de opdracht door opdrachtgever is overgegaan, dat ter beoordeling door M-ratio Project & Advies. 3.2 Opdrachtgever is verplicht de offerte of het contract op juistheid en volledigheid te controleren.

3.3 Op de betrekking tussen M-ratio Project & Advies en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

3.4 Ieder door M-ratio Project & Advies bod tot het verrichten van diensten is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij M-ratio Project & Advies mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 4

4.1 M-ratio Project & Advies behoudt alle rechten voor met betrekking tot het door haar aan opdrachtgever verstrekte (training)materiaal. Het is de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M-ratio Project & Advies, niet toegestaan dit materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. 4.2 Op alle informatie die te beschouwen is als vertrouwelijke bedrijfsinformatie en uit de samenwerking tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever voorkomt, berust strikte geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding kan alleen door toestemming van de wederpartij worden opgeheven. Zowel opdrachtgever als ook M-ratio Project & Advies verplicht zich tot absolute discretie over alle aan elkaar verstrekte informatie over concern, bedrijf, afdeling als mede medewerkers. 4.3 Het auteursrecht op al het door M-ratio Project & Advies ontwikkelde en ten behoeve van training ingezette materiaal berust bij M-ratio Project & Advies. Dit materiaal mag niet worden vermenigvuldigd opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M-ratio Project & Advies.

 

LEVERINGSTERMIJN 

Artikel 5 Levering van diensten (uitvoering)

5.1 M-ratio project & advies voert diensten uit in overeenstemming met het met de opdrachtgever besproken uitvoeringsplan. Opdrachtgever is gehouden M-ratio Project & Advies tijdig alle informatie te verstrekken, welke M-ratio Project & Advies naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de dienst vereist is. 5.2 Wijzigingen in het uitvoeringsplan kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden worden aangebracht. 5.3 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor accommodatie en noodzakelijke voorzieningen. 5.4 Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van opdrachtgever en de door hem aangegeven indicaties ter zake de dienst, is M-ratio Project & Advies gerechtigd de wijze te bepalen, waarop en door welke personen de gegeven diensten uitgevoerd wordt. In dat kader is M-ratio Project & Advies eveneens gerechtigd wijzigingen aan te brengen in voorkomende gevallen ten aanzien van overeengekomen data, trainer(s), adviseurs coach(es)en plaats van uitvoering als mede opdrachtgever op aanspraak te maken op schadevergoeding ter zake. M-ratio Project & Advies zal opdrachtgever bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de dienst zo spoedig mogelijk informeren.

5.5 Een schriftelijk uitgebrachte offerte is bindend voor de opgegeven termijn. Is er geen termijn aangegeven dan geldt de offerte tot 30 dagen na de offertedatum.

 

BETALING

Artikel 6

6.1 Tarieven voor te verlenen diensten worden in onderling overleg tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever vastgesteld. 6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de overeengekomen tarieven exclusief BTW en/of belastingen, heffingen, reis en verblijfkosten, kosten voor rapportage, etc. Niet overeengekomen, extra werkzaamheden, noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst kunnen gescheiden worden doorberekend. Een dergelijke zaak geschiedt altijd in overleg. Het door de opdrachtgever verschuldigde tarief is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of resultaten van de verleende dienst. 6.3 Facturen van M-ratio Project & Advies dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverklaring te geschieden. In elk geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever na vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening. 6.4 M-ratio Project & Advies is te alle tijden gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.

 

OPSCHORTING/ANNULERING

Artikel 7

7.1 Behoudens uitdrukkelijke instemming door M-ratio Project & Advies, is opdrachtgever in beginsel niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen c.q. tussentijdse beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door opdrachtgever. M-ratio Project & Advies zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. In geval ingestemd wordt door M-ratio Project & Advies, met annulering c.q. tussentijdse beëindiging gelden de voorwaarden 7.2, 7.3. 7.2 Annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen dienst binnen één maand, voor de invoeringsdata, verplicht deze tot betaling van 100% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. 7.3 Annulering van diensten anders door opdrachtgever langer dan één maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, verplicht deze zich tot betaling van alle door M-ratio Project & Advies gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van 50% van het overeengekomen tarief, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen.

 

OVERMACHT

Artikel 8

8.1 Annulering voor M-ratio Project & Advies, buiten overmacht, verplicht deze alle door opdrachtgever gemaakte kosten te vergoeden. Deze verplichting geldt niet wanneer de opdrachtgever in surseance verkeert of dreigt te verkeren. 8.2 Geen kosten zijn verschuldigd indien M-ratio Project & Advies door overmacht verhinderd is de dienst uit te voeren en de opdrachtgever hierover binnen 24 uur bericht alsmede indien M-ratio Project & Advies aanbiedt de dienst op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren. 8.3 M-ratio Project & Advies houdt zich het recht voor de dienst te laten uitvoeren door een andere trainer/coach dan degene waarmee de opdrachtgever zich heeft gecontracteerd. 8.4 Bij verschuiving (van data) in de uitvoering die in onderling overleg tussen M-ratio Project & Advies en opdrachtgever is vastgesteld, zijn geen kosten verschuldigd, behoudens de al gemaakte en voor rekening van M-ratio Project & Advies komende kosten voor accommodatie. 8.5 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijk aard, is M-ratio Project & Advies gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 

RECLAMES

Artikel 9

9.1 Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na afronding van de dienst respectievelijk de datum van dagtekening factuur te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienst en/of de inhoud van de factuur geacht wordt geaccepteerd te zijn door opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. 9.2 Indien en voor zover de opdrachtgever naar oordeel van M-ratio Project & Advies terecht reclameert, het zijn de betreffende dienst voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij het in gedeelte van de al betaalde factuur te restitueren zonder verder uitvoering aan de dienst te geven. 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat M-ratio Project & Advies de dienst niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig heeft uitgevoerd, zulks -tenzij dit reeds op grond van het bepaalde artikel 9.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan M-ratio Project & Advies kenbaar te maken en daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat de kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreken waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

10.1 M-ratio Project & Advies zal haar diensten naar besten kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door de toerekenbare niet-nakoming van M-ratio Project & Advies voor de direct daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor de desbetreffende dienst overeengekomen prijs, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van M-ratio Project & Advies. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever – uit welke hoofde dan ook – tegenover M-ratio Project & Advies verjaren na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 10.2 M-ratio Project & Advies is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt of zegt te lijden indien zij buiten schuld in staat is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. 10.3 M-ratio Project & Advies sluit elke aansprakelijkheid uit voor handelingen van opdrachtgever waarvan opdrachtgever stelt dat zij het directe of indirecte gevolg zijn van de door M-ratio Project & Advies uitgevoerde en overeengekomen dienst. 10.4 Is M-ratio Project & Advies verhinderd de dienst uit te voeren door toedoen van opdrachtgever dan behoudt zij nochtans haar volle aanspraak op betaling van het overeengekomen tarief.

 

Algemene Voorwaarden Levering webshop www.m-ratio.nl

 

Algemene Voorwaarden Webshop

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

M.ratio Project & Advies www.m-ratio.nl

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 5 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 5 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels  e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 5 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 6. die snel kunnen bederven of verouderen;

 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 8. voor losse kranten en tijdschriften;

 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.